Vedtægter

§1 Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Football Club Nordhavn og hjemmehørende i Københavns Kommune. Foreningen er stiftet 17. april 2017.

§2 Formål.
Foreningen har til formål at fremme fodbold og fodboldinteressen i Københavns Nordhavns-område, med fokus på unge senior-talenters udvikling gennem træning, kampe, turneringer og stævner og derved blive en af de større klubber i København.

§3 Medlemskab.
Som aktivt medlem optages enhver over 18 år. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.

§4 Indmeldelse.
Indmeldelse skal ske skriftligt. Indmeldelsen kan kun ske, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med andre foreninger tilhørende DBU, samt opfylder foreningens krav til medlemsskab.

§5 Udmeldelse.
Udmeldelse skal ske skriftligt. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§6 Kontingent.
Foreningens kontingent fastsættes for et år et ad gangen på den ordinære generalforsamling. Medlemmer med over 3 måneders restance kan slettes med 14 dages varsel. Det er medlemmernes pligt selv at sørge for rettidig indbetaling af kontingentet. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§7 Udelukkelse og eksklusion.
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende general-forsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§8 Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en vedtægtsændring.
Den ordinære generalforsamling afholdes hver år i februar måned, og skal for at være lovlig, indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.Valg af dirigent og referent.
2.Beretning over det forløbne år.
3.Regnskab for det forløbne år.
4.Budget for det kommende år.
-herunder fastsættelse af kontingent.
5.Behandling af indkomne forslag.
6.Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter.
7.Eventuelt.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret.

§9 Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer indsender en skriftlig begæring derom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indmeldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§10 Bestyrelse.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkelte opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 2-6 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år. Formanden og 1-3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kasseren og 1-3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

§11 Forretningsorden og tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000.- kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. 50.000.- godkendes af generalforsamlingen.

§12 Regnskab.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december forelægges den ordinære generalforsamlings godkendelse. Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

§13 Opløsning.
Beslutningen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigedes medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamlingen, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidigt træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 17. april 2017.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.